Αρχική

Από το Σεπτέμβριο του 2005 άρχισε να λειτουργεί στην πόλη της Χίου, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.


Εννιά χρόνια ΣΔΕ. από sta_kal

 
Έργα των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Χίου σε μικρογραφίες.


Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποσκοπούν στην επανένταξη πολιτών, 18 ετών και άνω, στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ολοκλήρωση της κατώτερης βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος είναι, πέρα από τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να ενισχυθούν σε κοινωνικούς ρόλους που ήδη έχουν, ή θέλουν να έχουν, στην οικογένεια, στον επαγγελματικό χώρο, στην οικονομική και πολιτική ζωή, και να επιτύχουν την κοινωνική τους ανέλιξη μέσα από τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου τους.

Το πρόγραμμα στα Σ.Δ.Ε. είναι ταχύρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, που διακρίνονται σε δύο εννεάμηνες περιόδους (δύο σχολικά έτη). Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα καλύπτει 25 διδακτικές ώρες και είναι απογευματινό. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης του εκπαιδευομένου πιστοποιείται με τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Τα γνωστικά αντικείμενα-τομείς (Γραμματισμοί) στα οποία στηρίζεται το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

1. Ελληνική γλώσσα
2. Μαθηματικά
3. Πληροφορική
4. Αγγλικά
5. Κοινωνική εκπαίδευση
6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
7. Αισθητική αγωγή
8. Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών επιστημών

Στο Σχολείο αυτό οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνικές δεξιότητες όπως αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων κ.λπ. Επίσης υποστηρίζονται στη μαθησιακή τους πορεία από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΣΔΕ, έναν καινοτόμο θεσμό που περιλαμβάνει έναν σύμβουλο ψυχολόγο και έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας για κάθε Σχολείο.

Η φιλοσοφία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας προβλέπει μαθήματα και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας, όπως:α) στον κοινωνικό περίγυρο του Σχολείου β) σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι) γ) σε εργασιακούς χώρους (επιχειρήσεις, τοπικοί φορείς) δ) σε χώρους που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.